การอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน”

                         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน”  ทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 เมษายน 2561  รุ่นที่ 2  วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด ในการอบรมครั้งนี้

                     ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีผลผลิตปาล์มหลังจากถูกส่งเข้าสู่โรงงานเพื่อสกัดและแยกผลและน้ํามันปาล์ม เพื่อให้ได้น้ํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil, CPO) แล้วส่วนที่เหลือทิ้งต่างๆ เช่น ทลายปาล์ม กะลา ใยปาล์ม น้ําเสีย กากผลปาล์ม และเม็ดในปาล์ม จะถูกนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิง เช่น ไบโอแก็ส และ ไบโอดีเซล เป็นต้น อย่างไรก็ตามส่วนเหลือทิ้งดังกล่าวสามารถนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มและนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อย่างมากมาย ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของเศษเหลือทิ้งดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามันขึ้น โดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านการเป็นสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมพลาสติก การผลิตกระดาษ หรือผลิตสารสําคัญต่างๆ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการผลิตเส้นใยจากปาล์ม เส้นใยเซลลูโลสจากปาล์มน้ํามัน การเตรียมคอมพอสิทของปาล์มน้ํามัน การผลิตกระดาษจากเส้นใยปาล์ม และการผลิตสารสําคัญจากปาล์มน้ํามัน เพื่อให้ผู้รับการอบรมนําความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้เอง

   หัวข้อในการอบรมมีดังนี้
– ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามัน (ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา)
– การผลิตเส้นใยและเส้นใยเซลลูโลสจากปาล์มน้ํามัน
– การเตรียมคอมพอสิทของพลาสติกเส้นใยปาล์มน้ํามัน
– การผลิตกระดาษจากเส้นใยปาล์ม
– การผลิตสารสําคัญจากปาล์มน้ํามัน

การอบรมครั้งนี้มีประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 75 คน ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
วันและเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 208 อีเมล์ course.kapi@gmail.com
คุณทศพล โทร. 090-406-7828 หรือ คุณกัณทิมา โทร. 094-341-6805