KAPI เข้ารับรางวัลส่วนงานต้นสังกัดที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559

                            KAPI เข้ารับรางวัลส่วนงานต้นสังกัดที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559 ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 ซึ่งงนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ที่ได้รับรางวัล ปี 2559 คือ ดร.รังสิมา ชลคุป

                           จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการยกยองเชิดชูเกียรติ และร่วมแสดงความควมยินกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ พร้อมกับมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมถึงเป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยจัดเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🌾 🏆