“KAPI Green Campaign” โครงการคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้

 

 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดโครงการคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติกในโปรเจค “KAPI Green Campaign” โดยถือโอกาสเนื่องในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ เป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) ทำการเปิดตัว Campaign นี้ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก โดยแบ่งการคัดแยกเป็น

1. ถุงพลาสติก

2. กระดาษที่ใช้ครบแล้วทั้ง2หน้า

3. ขวดน้ำพลาสติก

ที่สำคัญ ในโครงนี้ยังได้นำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป เช่น ที่รองแก้วจากฝาขวดพลาสติก ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พวกเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกันลดขยะ และปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้น เมื่อทุกคนช่วยกันดูแล