KAPI เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าอบรมจาก 19 ประเทศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง ข้าว และน้ำตาล

 

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “Food Security-Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products” จำนวน 19 คน จาก 19 ประเทศ เข้ารับการอบรมเรื่อง “การแปรรูปข้าวและมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ” ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง ข้าว และน้ำตาล ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ โดยมี รศ.ดร. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และ รศ.ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา เป็นวิทยากร

 

 

นอกจากนี้ ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง ข้าว และน้ำตาล ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ