ประกาศประกวดราคาเช่าเช่าครุภัณฑ์รายการชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเช่าครุภัณฑ์รายการชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 เครื่องระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,237,350.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

  • เช่าครุภัณฑ์รายการชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 เครื่อง

ดังมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ คลิกที่นี่