KAPI ร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน “โครงการหลวง 49” น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม 61 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมงานแถลงข่าวโครงการหลวง 49 น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” โดยทางสถาบันฯ ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลงานทดสอบจากการวิจัย โดยมีการแถลงข่าวในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุนวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเลือกซื้อชุดผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ KAPIOKU เจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด ยาเหลือง ยาหม่อง ต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และอื่นๆ อีกมากมาย ในงานโครงการหลวง ครั้งที่ 49 ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตามพระราชปณิธานแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย “สืบสาน” หมายถึง สืบสานพระราชปณิธาน เล่าขานถึงโครงการตามพระราชดำรัส เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวง โดยถ่ายทอดผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอันทรงคุณค่า “รักษา” หมายถึง คงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง มุ่งมั่น คัดสรร ผลักดัน ให้เกิดผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้มีรายได้อย่างยั่งยืน และสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชดำรัสต่อไป “ส่วนต่อยอด” หมายถึง พัฒนาต่อให้ก้าวไกล ร่วมใจพัฒนาผลผลิตจากมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้สินค้าไทยประจักษ์แจ้งสู่สากล มุ่งนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย และแนวความคิดองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงอันทรงคุณค่าสืบไป