KAPI เปิดบ้านต้อนรับ “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 85 เยี่ยมชมผลงานวิจัย

 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) เปิดบ้านต้อนรับ “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 85 ประกอบด้วยข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 130 คน มาศึกษาดูงานที่อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนาการเกษตรในมิติต่างๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร

 

 

โดยการเยี่ยมชมผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดแสดงผลงานวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมด้วยกันทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่

– เทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลและพืชพลังงาน
– ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
– การตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยไม่ทำลาย
– เทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิท