ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการอบรมสัมมนา “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล”

ห้องปฎิบัติการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมด้านอ้อยและน้ำตาล อาจารย์และนิสิตนักศึกษา นักวิชาการที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายอบรม เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล” ณ ห้องประชุม 105 ตึกมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-17.00 น. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการวิเคราะห์คุณภาพด้วย วิธี Near infrared spectroscopy ในอุตสาหกรรมอ้อย

 

 

ภายในงาน ท่านจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ Prof. Yukihiro OZAKI อดีตอธิการบดี Kwansei Gakuin University, Japan และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ บรรยายภายใต้หัวข้อ “The principle of NIR spectroscopy and the application in sugarcane industry in JAPAN”  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน ซึ่งการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม และการลงทะเบียน

รับผู้เข้าสัมมนาจำนวน 50 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นอ้อยและน้ำตาล

2. อาจารย์และนิสิตนักศึกษา นักวิชาการที่สนใจ

3. ผู้ที่จะเข้าร่วมการตอบรับหนังสือเชิญเข้าร่วม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และส่งมาที่ email : aapntp@ku.ac.th โดยการสัมมนาในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากอาจารย์และนักวิจัยท่านใดที่ได้รับการยืนยันเข้าสัมมนาแล้ว มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมได้ ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้สิทธิท่านอื่นที่สำรองที่นั่งไว้ได้เข้าสัมมนาแทน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการ คลิก!!

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมสัมมนา คลิก!!

 

ติดต่อสอบถาม

email: aapntp@ku.ac.th

โทร 02-942-8600 ต่อ 502 : โทรศัพท์มือถือ 092-269-7723