ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Positive & Healthy Life

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive & healthy life” ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR Code หรือ Google Form ภายในวันที่ 6 ส.ค. 61