กิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561”


วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561

ให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและปลูกต้นไม้ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ดังนี้

1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ ของเราให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

4. เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส.” ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับทุกหน่วยงาน คณะ สำนัก สถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                           แล้วมาร่วมกันคนละไม้คนละมือปลูกต้นไม้ เพื่อพื้นที่สีเขียวของเรา

แผนผังการปลูกต้นไม้(โซนกิจกรรมการตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ)

ที่มา: เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์