สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) ตกลงร่วมกันทําวิจัย และพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อการวิจัยและพัฒนาในเรื่องแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ซึ่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หรือ KAPI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในการทําวิจัย และพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าของบริษัทให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน สร้างความรู้ ความเข้มแข็ง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยรอบพื้นที่

โอกาสนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการวิจัยและพัฒนาในเรื่องแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานร่วมกับนายประชา เหตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน)

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดําเนินการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งและให้บริการวิชาการ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักในความสําคัญและต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้พลังงานของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน ประเทศไทยมีศักยภาพอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานชีวมวลซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวลดังกล่าวมาจากภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ที่เป็นอาชีพหลักของประเทศ โดยเฉพาะสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หรือ KAPI ที่มุ่งทําการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ชีวมวลและวัสดุเหลือใช้จากผลิตผลเกษตรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนจากเทคโนโลยีที่เป็น Bio-based 3 ด้าน ได้แก่ Bio-healthcare, Bio-polymer และโดยเฉพาะ Bio-energy ซึ่ง KAPI มีองค์ความรู้และความชํานาญด้านสวนป่าพลังงานหรือการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน โดยมีผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการให้กับภาครัฐ เอกชน และวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี

ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวลเป็นลําดับต้นๆ เนื่องจากพลังงานจากชีวมวลนั้นสอดคล้องกับบริบทของประเทศที่มีชีวมวลจากเกษตรกรรมจํานวนมาก อีกทั้งมีภูมิประเทศและภูมิอากาศส่งเสริมให้พืชพรรณต่างๆ เติบโตอย่างรวดเร็วเหมาะกับสร้างสวนป่าพลังงานที่จะทําให้เกิดเสถียรภาพในการผลิตพลังงานจากชีวมวลในระยะยาว

“ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่บริษัทเอ็ม ดี เอ็กซ์ฯ มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ บริษัทเพื่อเป็นแปลงสาธิตในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการผลิตพลังงานทดแทนก่อให้เกิดการขยายผลสร้างงานและกระจายรายได้ในชุมชน และทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

 

 

สําหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวลและการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับเกษตรกรนอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจหลัก อีกทั้งเป็นนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐที่หวังสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ลดการนําเข้าพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกร และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยรวมต่อไป

 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้สนใจการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน

ติดต่อขอรับคําแนะนําได้ที่

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 02-942-8600-3 ต่อ 1610-17

 https://www.facebook.com/kapi.kasetsart/