ผู้อํานวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจําปี 2561  สาขา พลังงาน

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจําปี 2561  สาขา พลังงาน ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

 

 

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมความดีหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น

  1. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

  2. ส่งเสริมสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส

  3. ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในโครงการธนาคารความดี

  4. ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนาในโครงการพุทธธรรมนําปัญญามอบพระพุทธรูปประจําห้องเรียน

  5. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในโครงการ รักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดินด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การจัดการขยะในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน และที่สําคัญการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในพื้นที่ชุมชนเจ๊ะบิลัง หมู่ 2 ตําบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 6. ส่งเสริมสนับสนุนงานทางวิชาการด้วยการทําความร่วมมือกับศูนย์อบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ในการจัดทําหลักสูตรอบรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้กับกลุ่มบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างและออกแบบนวัตกรรมท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7. ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องให้กําลังใจกับทุกภาคส่วนในการประกอบคุณงามความดีด้วยการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณมอบรางวัล อาทิเช่น รางวัลนักบริหารดีเด่น รางวัลสตรีตัวอย่าง รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

 

บุคคลที่ก้าวสู่เส้นทางเกียรติยศของความสําเร็จได้นั้น จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง ประการแรกคือการรู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหามีความอดทน ฟันฝ่าอุปสรรค ขวากหนาม ได้อย่างมีแบบแผน ไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งที่สําคัญคือ การมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม จริยธรรม นับเป็นพลังงานอันแฝงเร้นอยู่ในกายที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมที่ประสบความสําเร็จมักจะยึดถือเป็นหลักในการดําเนินชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี จึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริมสนับสนุน “สุภาพสตรี” ให้เป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี จิตใจเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

 

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อเป็นการสนับสนุนยกย่องเชิดชูและให้กําลังใจแก่สตรีไทยและต่างชาติ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งทางสังคม ธุรกิจ และการประกอบอาชีพ มีการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมที่จะเป็นแบบฉบับและตัวอย่างให้แก่บุคคลทั่วไป

  2. เพื่อเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของสตรีที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆทุกระดับ และให้ตระหนักในหน้าที่ของตน ร่วมใจกันใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งระดับประเทศและระดับโลก

  3. เพื่อจัดกิจกรรมการกุศลนํารายได้สนับสนุน “โครงการกองทุนการศึกษา” และ สนับสนุนชุมชนที่ยังขาดโอกาส ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องและสิ่งแวดล้อมชุมชน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้

เป็นสตรีไทยหรือสตรีต่างชาติที่ประกอบอาชีพสุจริตในทุกสาขาอาชีพ ทุกแขนง เป็นสตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม องค์กร ส่วนรวมและประเทศชาติ มีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ

 

สาขาที่เปิดการพิจารณาเบื้องต้น กําหนดไว้อย่างน้อยสาขาละ 3 คน

สาขา การปกครอง                                                      สาขา ความมั่นคงแห่งชาติ

สาขา บริหารการศึกษา                                                สาขา ครูต้นแบบ

สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร                                   สาขา บริการวิชาการแก่สังคม

สาขา บริหารและพัฒนาท้องถิ่น                                   สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจ

สาขา ป้องกันและปราบปราม                                       สาขา การวิจัยและพัฒนา

สาขา การแพทย์และสาธารณสุข                                  สาขา การยุติธรรม

สาขา ส่งเสริมการกีฬา                                                สาขา ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม/ศาสนา /เยาวชน/สตรี /ประเทศชาติ

สาขา บริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม                          สาขา การเกษตรและสหกรณ์

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  สาขา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สาขา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี                              สาขา พลังงาน

สาขา นวัตกรรมต่างๆ                                                สาขา ส่งเสริมภูมิปัญญา

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               สาขา ผู้สื่อข่าว

สาขา ศิลปะการแสดง                                                สาขา ผู้ประกาศข่าว      ฯลฯ

 

ที่มา : สํานักงานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เลขที่ 137ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ   

          โทร 0-2379-4490 โทรสาร 0-2379-4498-9   website : www.thaiawards.org

          E-mail : sentangthai@hotmail.com