เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2561

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2561

“รักหนึ่งคำจดจำตลอดไป”

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น.

ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

กำหนดการ

16.00 – 17.00 น.           ลงทะเบียน (ผู้ร่วมงานรับของที่ระลึก/เขียนการ์ดความประทับใจต่อผู้เกษียณ/

                                       ถ่ายรูปร่วมกับผู้เกษียณ)

17.00 – 17.15 น.            ประธานในพิธี (ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร) กล่าวความประทับใจ และมอบ

                                       ของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร/นางสุกรี ลิ่มหุ่น)

17.15 – 17.30 น.            การแสดงกิจกรรมสร้างความประทับใจ  โดย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ฯ

17.30 – 18.00 น.           การแสดงสไลด์มัลติมีเดียผู้เกษียณอายุราชการ

                                       (ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร/นางสุกรี ลิ่มหุ่น)

18.00 – 19.00 น.           รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

19.00 – 19.30 น.           ช่วงหลากหลายความประทับใจ

                                                - เชิญอดีตผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน

                                                - เชิญผู้เกษียณฯ ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร และนางสุกรี ลิ่มหุ่น กล่าวความประทับใจ

19.30 - 20.00 น.            ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวความประทับใจ และนำมอบดอกไม้ให้กับผู้เกษียณฯ

                                                - ผู้ร่วมงานมอบดอกไม้ให้ ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, นางสุกรี ลิ่มหุ่น

20.00 น.                          เสร็จสิ้นงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ (กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2561