นักวิจัย KAPI ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ Eucalyptus 2018 ณ ประเทศฝรั่งเศส

   

นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ นายเอกพงษ์ ธนะวัติ และนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์ นักวิจัยกิตติมศักดิ์จาก CSIRO ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย “Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand” ในงานประชุมวิชาการ Eucalyptus 2018  ภายใต้หัวข้อ  Managing Eucalyptus plantation under global changes ณ Le Corum เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย CIRAD และ IUFRO

Managing Eucalyptus plantation under global changes สำคัญอย่างไร?

ทั่วโลกมีพื้นที่เพาะปลูกยูคาลิปตัสพื้นที่มากกว่า 20 ล้านเฮคตาร์ และกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเยื้อกระดาษ และเชื้อเพลิงชีวภาพรวมทั้งไม้ฟืนและถ่านไม้ ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกที่กำลังเผชิญอยู่ล้วนผลการทบต่อการจัดการด้านวนวัฒน์ของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส รวมไปถึงการส่งผลต่อการพัฒนาโรคและศัตรูพืชที่จะเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในอนาคต และแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวัฏจักรน้ำ คาร์บอนและสารอาหารต่างๆของสวนป่ายูคาลิปตัสในภูมิประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ซึ่งล้วนแต่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม

ภายในงานประชุมครั้งนี้จะนำเสนอผลงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยูคาลิปตัสภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน สารอาหารพืช และอื่น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเกิดโรค-แมลงศัตรูพืชต่างๆ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสถานกาณ์การปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสทั่วโลก ซึ่งสถาบันฯ โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ และคณะนักวิจัยของสถาบันฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย ในหัวข้อเรื่อง “Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand” ซึ่งในการเดินทางในครั้งนี้ได้รับการสนุนจาก CIRAD และ สวพ.มก.

นอกจากนี้ยังมีโอกาสร่วมประชุมหารือกับ Mr.Eric Dubreucq จาก Department of Sciences for Agro-Bioprocesses ถึงแนวทางการร่วมมือในการทำโครงการวิจัยด้าน Biorefinery ในอนาคต และได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ห้องปฏิบัติการด้านเคมีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

ท่านที่สนใจสามารถอ่านบทความวิจัยได้โดยสแกน QR code 

Title: Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand

     https://eucalyptus2018.cirad.fr/