งานวิจัย : การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่จากสวนป่าไผ่ขนาดเล็กในประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งพลังงานชีวภาพและเส้นใย

ผู้แต่ง : มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Andras Darabant,วนิดา อัดกล้า, เทพา ผุดผ่อง, สุธีรา วิทยากาญจน์ และเกษม หฤทัยธนาสันติ์