งานวิจัย : ผลของการฟอกขาวปราศจากคลอรีนต่อสมบัติของเยื้ออะซิโตโซล์วจากไม้สน

ผู้แต่ง : สุธีรา วิทยากาญจน์, เตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, สมบูรณ์ ปลื้มปัญญา และ วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์