งานวิจัย : การศึกษาผลของการใช้กากมันสําปะหลังเป็นอาหารเสริมสําหรับการผลิต 1,3-propanediol โดยเชื้อ Clostridium butyricum ISI5-42

ผู้แต่ง : วราภรณ์ ภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และ Akihiko Kosugi