งานวิจัย : สมบัติและฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัดโปรตีนอัลบูมินจากรําข้าวขาวดอกมะลิ 105

ผู้แต่ง : ธัญลักษณ์ สีลาจันทร์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพิมล จันทร์ฉาย และหทัยรัตน์ ริมคีรี