งานวิจัย : การตรวจสอบการกระจายตัวของเอนไซม์และคาร์โบไฮเดรตในเปลือกและเนื้อไม้บนลําต้นยางพาราต่อการผลิตน้ำยาง

ผู้แต่ง : ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร , ทักษิณ ฤกษ์สําราญ, Regis Lacote, พิศมัย จันทุมา, Philippe Thaler