งานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์ จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : นางสาวประภัสสร รักถาวร, ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.อันธิกา บุญแดง, นางสาวลลิตา คชารัตน์ และ นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์