งานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนมาสก์พอกกลางคืนสําหรับผิวหน้าที่มีส่วนผสมของโปรตีนรําข้าวเหนียวก่ำ

ผู้แต่ง : พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ภารดี อสุโกวิท และสุพนิดา วินิจฉัย