งานวิจัย : การเพิ่มมูลค่าการใช้เส้นใยจากลําต้นปาล์มสําหรับเป็นแผ่นเส้นใยประกอบเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ตกแต่ง(โครงการภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์เส้นใยเซลลูโลสจากลําต้นปาล์มน้ำมัน)

ผู้แต่ง : รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ และวุฒินันท์ คงทัด