ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนฯ กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิง พลังงานทดแทน และโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อม ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบในการพิจารณาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จํานวน 23 ราย แล้วนั้น จึงให้ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อนกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน จํานวน 23 ราย ดังประกาศตามเอกสารแนบ(คลิกที่นี่) หรือดูรายชื่อตามรายการด้านล่างนี้

1. บริษัท พิทชฎา พาราวู้ด จํากัด

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลําพูนดีเอสพูด

3. บริษัท แอล.วาย.ซี รวมผล จํากัด

4. บริษัท บ๋อรุ่น จํากัด

5. บริษัท เค.พี. อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

6. บริษัท เค.พี.เชียงราย จํากัด

7. บริษัท เอ.อะโกร จํากัด

8. บริษัท ทองไทยการทอ จํากัด

9. บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์มิลส์ จํากัด

10. บริษัท คาร์เปทเมกเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

11.โรงอบลําไยสรายุทธ(นายสรายุทธต้นวรรณา)

12. บริษัท โรงงานปลาป่นรุ่งเรือง จํากัด

13. บริษัท ขวัญข้าว อินเตอร์เทรด จํากัด

14. บริษัท เชียงแสงเท็กซ์ไทล์อินดัสตรีส์ จํากัด

15. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลอนดรี คลีนิค

16. บริษัท เจ.เค.ชนาธาร จํากัด

17. บริษัท ธิติทิพย์ อินดัสเทรียล จํากัด

18. บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จํากัด

19. บริษัท เอส.พี.ที. แพ็คกิ้งกรุ๊ป จํากัด

20. บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จํากัด

21. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปัณณพัฒน์รุ่งเรืองกิจ

22. บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด

23. บริษัท ไบโอ-แพลนท์สรอว์แม็ททีเรียลจํากัด

ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการติดต่อกลับไป