ประกาศงานพัสดุ(ประกวดราคา)

 

♦  ขอบเขตของงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)

2. ประกาศประกวดราคาตู้ปฏิบัติงานและบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

2.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

4. ประกาศประกวดราคาตู้อบความร้อนแบบสูญญากาศ ขนาด 115 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

4.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

5. ประกาศประกวดราคาถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 10 ลิตร สำหรับเลอรี่ที่มีปริมาณของแข็งสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

5.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

6. ประกาศประกวดราคาเครื่องวัดความยาวราก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

6.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

7. ประกาศประกวดราคาเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิด ยูวี-วิสิเบิล แบบลำแสงคู่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

7.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

8. ประกาศประกวดราคาโพลารีมิเตอร์แบบควบคุมอุณหภูมิ (Polarimeter) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

8.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

11. ประกาศประกวดราคาเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

11.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

12. ประกาศประกวดราคากล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา

12.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

14. ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)

14.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

15. ประกาศประกวดซื้อถังหมักขนาด ๑๐ ลิตร พร้อมชุดควบคุมพีเอช อุณหภูมิ และออกซิเจนที่ละลาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

15.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

16. ประกาศประกวดซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaker Incubator) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

16.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

17. ประกาศซื้อเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคไม่ทำลายตัวอย่าง (NIR)

17.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

18. ประกาศประกวดราคาตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ(Shaker Incubator) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2

18.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

19. ประกาศประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคไม่ทำลายตัวอย่าง (NIR) จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

19.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

20. ประกาศประกวดราคาตู้ดูดควัน (Laboratory Fume Hood) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2

20.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

21. ประกวดราคาเช่าระบบเพาะเลี้ยงพืชด้วยอาหารเหลวแบบขวดคู่อัตโนมัติ

22. การประกวดราคาเช่าระบบเพาะเลี้ยงพืชด้วยอาหารเหลวแบบขวดคู่อัตโนมัติ

22.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

 

♦  ข่าวประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (จริง)

2. B42/06/005/2562 ประกาศประกวดราคาตู้ปฏิบัติงานและบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

2.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

4. B42/06/004/2562 ประกาศประกวดราคาถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 10 ลิตร สำหรับเลอรี่ที่มีปริมาณของแข็งสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

4.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

5. B42/06/006/2562 ประกาศประกวดราคาเครื่องวัดความยาวราก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 

5.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

6. B42/06/007/2562 ประกาศประกวดราคาตู้อบความร้อนแบบสูญญากาศ ขนาด 115 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 

6.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

7. B42/06/008/2562 ประกาศประกวดราคาเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง 

7.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

9. B42/06/012/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศ์ชนิด 3 ตา 

9.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

10. B42/06/014/2562 ประกาศประกวดราคาถังหมักขนาด 10 ลิตร พร้อมชุดควบคุมพีเอช อุณหภูมิและออกซิเจนที่ละลาย จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

10.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

11. B42/06/015/2562 ประกาศประกวดราคาตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ(Shaker Incubator) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2

11.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

12. B42/06/017/2562 ประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคไม่ทำลายตัวอย่าง (NIR) ครั้งที่ 2

12.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

13. B42/06/018/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โพลารีมิเตอร์แบบควบคุมอุณหภูมิ (Polarimerer) ครั้งที่ 2

ขอบเขตงาน(TOR)

13.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

14. B42/06/019/2562 ประกาศประกวดราคาตู้ปฏิบัติงานและบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

14.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

15. B42/06/020/2562 ประกาศประกวดราคาเช่าระบบเพาะเลี้ยงพืชด้วยอาหารเหลวแบบขวดคู่อัตโนมัติ

15.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

16. การประกวดราคาเช่าระบบเพาะเลี้ยงพืชด้วยอาหารเหลวแบบขวดคู่อัตโนมัติ

16.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

 

♦  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และขยายผลสถานีพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร โดยวิธีคัดเลือก

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถาบันผลิตเกษตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านประชาสัมพันธ์ งานเดิน วิ่ง KAPI มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเพิ่มเติมก่อสร้างโรงงานผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียมโดยวิธีคัดเลือก

6. ยกเลิกประกวดราคาซื้อโพลารีมิเตอร์แบบควบคุมอุณหภุมิ (Polarimeter)

7. ยกเลิกประกวดราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaker Incubator) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 

8. ยกเลิกประกวดราคาซื้อถังหมักขนาด 10 ลิตร พร้อมชุดควบคุมพีเอช อุณหภูมิและออกซิเจนที่ละลาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด