ประกาศงานพัสดุ(ประกวดราคา)

 

♦  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

              – ประจำปี 2563

                 – ประจำปี 2564

 

♦  ขอบเขตของงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)

ปีงบประมาณ 2564

1. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

2. ร่างประกาศประกวดราคารายการกล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

2.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

3. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

3.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

4. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

4.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

5. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องสางเส้นใยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

5.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

6. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

7. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2

7.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

8. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

8.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

9. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

9.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

       

ปีงบประมาณ 2563

1.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรีดปุยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

2. ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

 2.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

3. ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการซื้อเครื่องรีดปุยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2

 3.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

4. ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการซื้อเครื่องรีดปุยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2

 4.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

5. ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

6. ร่างประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

7.ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

7.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

8. ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

8.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

TT

♦  ข่าวประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (จริง)

TT

ปีงบประมาณ 2564

1. B42/007/001-2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

 1.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

2. B42/007/002-2564 ประกาศประกวดราคารายการกล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

2.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

3. B42/007/003-2564 ประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

3.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

4. B42/007/004-2564 ประกาศประกวดราคารายการเครื่องสางเส้นใยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

4.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

5. B42/007/006-2564 ประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

5.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

ปีงบประมาณ 25643

1. ประกาศแผน ราคากลาง และจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และขยายผลสถานีพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร ณ สถานีวิจัย กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 1 รายกา          

1.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

 2. B42/07/001/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรีดปุยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)             

 2.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

3. B42/07/002/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฺรายการตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

 3.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

4. B42/07/003/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรีดปุยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2                 

 4.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

5. B42/07/004/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)           

 5.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

  6. B42/07/005/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)               

 6.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

♦  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

             1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเชื้ออูณหภูมต่ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            3.ประกาศยกเลิกประกวดราคา ซื้อเครื่องรีดปุยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

             5.ยกเลิกประกวดราคา ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           7. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องรีดปุยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           8. ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำความสะอาดด้วยความถี่สูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

           11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบความร้อน (Oven) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume hood) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง canopy hood เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            14. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          15. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    16. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อรายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง และพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    17. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาประกอบเครื่องสลัดเส้นใยสับปะรดแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          18. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงภายในอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           19. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง เพิ่มเติมด้านข้างอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          20. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการ “การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  Thailand Green Design Awards 2021” ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          21. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          22. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมางานดูแลระบบภายในภายนอกอาคารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง           

          23. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมางานดูแลระบบภายในอาคารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          24. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมางาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          25. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมางานการจ้างเหมางานการเงินและบัญชี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          26. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องเขย่าตะแกรงร่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          27. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการรายการชุดกรองแบบทิศทางการไหลขวางและปั๊มดูดจ่ายสารละลาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          28. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องวัดความสูงต้นไม้ (Hypsometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          29. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคไม่ทำลายตัวอย่าง (NIR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          30. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          31. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างเหมาประกอบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าชีวมวลด้วยแบบแก๊สซิฟิเคชัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         32. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างเหมาออกแบบและจัดทำกล่องเพาะเห็ดด้วยแสงสีแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง