ประกาศงานพัสดุ(ประกวดราคา)

 

♦  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประจำปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

T

♦  ขอบเขตของงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)

t

ปีงบประมาณ 2564

t

1. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

2. ร่างประกาศประกวดราคารายการกล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

3. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

3.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

4. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

5. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องสางเส้นใยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

5.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

6. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

7. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2

7.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

8. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

9. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

10. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 3

10.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

11. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

11.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

 12 ร่างประกาศประกวดราคารายการgเตาผลิตความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

13. ร่างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากไม้โตเร็ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

 14. ร่างประกาศประกวดราคารายการรถโดยสาร 11 ที่นั่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

14.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

 15. ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติแบบ 2 เทคนิคพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

15.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

       

TT

♦  ข่าวประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (จริง)

TT

ปีงบประมาณ 2564

t

1. B42/007/001-2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

 1.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

2. B42/007/002-2564 ประกาศประกวดราคารายการกล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

2.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

3. B42/007/003-2564 ประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

3.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

4. B42/007/004-2564 ประกาศประกวดราคารายการเครื่องสางเส้นใยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

4.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

5. B42/007/006-2564 ประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

5.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

6. B42/007/007-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

7. B52/007/008-2564 ประกาศประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 3

7.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

8. B42/007/009-2564 ประกาศประกวดราคารายการเครื่องสางเส้นใยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

8.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

9. B42/007/010-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

9.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

 10.  B42/007/011-2564 ประกาศประกวดราคารายการgเตาผลิตความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

11.  B42/007/013-2564 ประกวดราคารายการรถโดยสาร 11 ที่นั่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

14.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช

12. B42/007/014-2564 ประกวดราคารายการเครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติแบบ 2 เทคนิคพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

12.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

 T

♦  ข่าวประกวดราคาโดยวิธีคัดเลือก

 2. รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.) รายการgเตาผลิตความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

2. รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.) รายการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากไม้โตเร็ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อาคาร  โดยวิธีคัดเลือก

t

♦  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

T

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเชื้ออูณหภูมต่ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3.ประกาศยกเลิกประกวดราคา ซื้อเครื่องรีดปุยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

 5.ยกเลิกประกวดราคา ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องรีดปุยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 8. ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบความร้อน (Oven) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume hood) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง canopy hood เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อรายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง และพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาประกอบเครื่องสลัดเส้นใยสับปะรดแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 18. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงภายในอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 19. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง เพิ่มเติมด้านข้างอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการ “การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  Thailand Green Design Awards 2021” ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 21. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 22. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมางานดูแลระบบภายในภายนอกอาคารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       

 23. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมางานดูแลระบบภายในอาคารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 24. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมางาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมางานการจ้างเหมางานการเงินและบัญชี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 26. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องเขย่าตะแกรงร่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการรายการชุดกรองแบบทิศทางการไหลขวางและปั๊มดูดจ่ายสารละลาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 28. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องวัดความสูงต้นไม้ (Hypsometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 29. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคไม่ทำลายตัวอย่าง (NIR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 31. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างเหมาประกอบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าชีวมวลด้วยแบบแก๊สซิฟิเคชัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างเหมาออกแบบและจัดทำกล่องเพาะเห็ดด้วยแสงสีแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการกล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

34. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

35. ประกาศผู้ชนะการเช่าชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 36. ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตผลิตภัณฑ์โครงการทดสอบตลาดและส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปี 2564 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

38. ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

39. ประกาศผู้ชนะการประกวดรายการเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

40. ประกาศผู้ชนะประกวดราคารายการเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

41. ประกาศผู้ชนะประกวดราคารายการเครื่องสางเส้นใยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 42. ประกาศผู้ชนะประกวดราคารายการจ้าางเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

43.  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องประชุม  ๙๐๒ ชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

44. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 รายการเตาผลิตความร้อน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

45. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากไม้โตเร็ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งฉนวนกันเสียงห้องเรียน ๒๐๒ ศูนย์เรียนรวม ๓ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการเตาผลิตความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

48. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๑ ที่นั่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากไม้โตเร็ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการระบบทำความเย็นพร้อมสกรูลำเลียง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการระบบจัดเก็บแก๊ส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52. ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติ แบบ ๒ เทคนิคพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)