ประกาศงานพัสดุ(ประกวดราคา)

 

♦  ขอบเขตของงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)

1. B42/06/001/2562 ซื้อตู้บ่มเชื่อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaker Incubator) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

1.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

2. B42/06/002/2562 ซื้อตู้ปฏิบัติงานและบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

2.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

3. B42/06/003/2562 ซื้อถังหมักขนาด 10 ลิตร พร้อมชุดควบคุมพีเอช อุณหภูมิและออกซิเจนที่ละลาย จํานวน 1 ชุด

3.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

4. B42/06/004/2562 ซื้อตู้อบความร้อนแบบสูญญากาศ ขนาด 115 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

4.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

5. B42/06/005/2562 ซื้อถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 10 ลิตร สำหรับเลอรี่ที่มีปริมาณของแข็งสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

5.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

♦  ข่าวประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (จริง)

1. B42/06/001/2562 ซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaker Incubator) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

1.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

2. B42/06/002/2562 ซื้อตู้ปฏิบัติงานและบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

2.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

3. B42/06/003/2562 ซื้อถังหมักขนาด 10 ลิตร พร้อมชุดควบคุมพีเอช อุณหภูมิและออกซิเจนที่ละลาย จํานวน 1 ชุด

3.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)

♦  ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์