Prof. Dr. Marena Manley จาก Faculty of AgriSciences, Stellenbosch University ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 Prof. Dr. Marena Manley จาก Faculty of AgriSciences, Stellenbosch University, South Africa ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี Near-Infrared Spectroscopy ในการวิจัยเมล็ดธัญพืชและผลิตภัณฑ์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ณ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะนักวิจัยของห้องปฏิบัติการฯ ได้แก่ ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี และคุณไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิจัยและกิจกรรมความร่วมมือด้าน Near-Infrared Spectroscopy ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโปรแกรมการวิจัยระยะสั้น ณ Stellenbosch University, South Africa