ประกาศ รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.เอก ด้านวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมีโพลิเมอร์ วนผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมเคมี)

  รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง                 นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                      ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน        28,500  บาท
สังกัด                     ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ.

 .

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)