นักวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลในการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3”

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทีมนักวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัย (โปสเตอร์) เรื่อง “การประเมินความเหมาะสมและทางเลือกที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับสวนป่าไม้โตเร็วโดยใช้วิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว” (Suitability Assessment and Optimization of Land Use for Fast-Growing Tree Plantation by GIS-Based Approach: Case Study in Sakaeo Province) ผลงานโดย ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อรชา แซ่ตัน, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์ และเทพา ผุดผ่อง ในการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3” (The 3rd Naresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment) ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมวิชาการ“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3 (NUNatGEN)” ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการที่ครอบคลุมองค์ความรู้และยุทธศาสตร์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และประชาชน อันจะนำไปสู่การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านนิเวศวิทยาดิน น้ำ ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ การเก็บกักและปลดปล่อยคาร์บอน การวิเคราะห์การตอบสนองทางชีวภาพต่อภาวะอากาศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการและฟื้นฟูมลภาวะทางอากาศ ทางดินและทางน้ำ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดการขยะและของเสียอันตราย

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของงานการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเน้นในด้านการพัฒนาเครื่องมือและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีระยะไกลในด้านต่างๆ เช่น การประเมินการวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการภัยพิบัติ การพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว อาชญวิทยา การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง สุขภาวะ และการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ อันจะนำไปสู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประยุกต์ และใช้เครื่องมือทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ ให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

ท่านที่สนใจงานประชุมวิชาการสามารถดาวน์โหลด Proceedings ได้ทางเว็บไซต์ 

http://www.agi.nu.ac.th/nred/nunatgen2018/index.php