KAPI ร่วมส่งมอบความสุขปีใหม่ 2562 ด้วยของขวัญสุดพิเศษผลผลิตงานวิจัยเด่น

 

วันที่ 4 มกราคม 2562 ในช่วงเช้าทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภายใน ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นางกัณทิมา โอชารส นางอัครเทวี ผลาเกส นางจันทร์เพ็ญ กรอบทอง นางกาญจนา ขันติศิริ นางสุนทรา อุชุภาพ นางสาวนภา มารมย์ และนายทศพล อุมะมานิต ร่วมมอบกระเช้าแด่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

 

 

ในช่วงบ่าย ดร.สุพนิดา วินิจฉัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะ ร่วมมอบกระเช้าแด่ นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ

จากนั้น ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะ ร่วมมอบกระเช้าแด่ นางวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

 

 

และส่งความสุขอย่างต่อเนื่องในวันที่ 7-8 มกราคม 2562 นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบัน และคณะ ร่วมมอบกระเช้าแด่ ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร  รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน  น.ส.ยุพา วงษ์อุบล ผู้อำนวยการกองแผนงาน  รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน