ขอเชิญบุคลากร KAPI เข้าร่วม “โครงการสัมมนาการทบทวนและ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562”

 

ขอเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา 09.00 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

 กำหนดการ

 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.20 น.

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล   กล่าวรายงาน

09.20 – 10.40 น.

ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  กล่าวเปิดการสัมมนา

    – แนะนำทีมผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, หัวหน้าฝ่าย)

    – นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสถาบันฯ

10.40 – 11.30 น.

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล

    – นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2561

    – นำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 – 2566

11.30 – 12.00 น.

การอภิปรายของผู้ร่วมสัมมนา

12.00 – 12.10 น.

ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวปิดการสัมมนา

12.10 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน