เชิญชวนบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการ “วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี  2562”

 โครงการ “วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี  2562”

 วันพุธที่  10  เมษายน 2562

  14.00 – 16.00น.

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  สถาบันผลิตผล-เกษตรฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ และมุ่งที่จะปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานวันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในหน่วยงาน

………………………………………………………………………………………………

กำหนดการ

  14.00 –  14.15  น.      ลงทะเบียน

  14.15 –  16.00  น.      พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารของสถาบันฯ

*ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายชุดผ้าไทย