นักวิจัย KAPI ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ ได้รับทุน “Exchange Program” จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับทุน “Exchange Program” จาก Kobe University, Japan โดยการสมัครรับทุนร่วมกับ Prof. Harumi Sato อาจารย์ประจำ Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University, Japan ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โครงการ “Initiative for the Implement of the Diversity Research Environment” จาก “Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Grant” ประเทศญี่ปุ่น  ในโปรแกรมดังกล่าว  ดร.ศุมาพร จัดการบรรยาย ในหัวข้อ Fundamental of Chemometrics และสอนปฏิบัติการฝึกการใช้โปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนประชุมกับนักศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะและการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ โดยมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2562 ณ Kobe University, Japan

 

ภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยโกเบที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ โดยมี Prof. Harumi Sato (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) เป็นหัวหน้าโครงการ และเชิญ ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) เป็น Visiting Researcher รับทุน Exchange program