กิจกรรม“วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี 2562”

กิจกรรม“วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี 2562”

ช่วงเช้า วันที่ 10 และ11 เมษายน 2562 KAPI นำโดยผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพร ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบุคลากรสถาบันร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารของสถาบันฯ ในช่วงบ่าย วันที่ 10 เมษายน 2562