รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศเป็นผู้แทนผู้อำนวยการ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปี 2561

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศเป็นผู้แทนผู้อำนวยการ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปี 2561 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยสถาบันมีเป้าหมายบริหารองค์กร ปี 2560 – 2563 ดังนี้ สถาบันที่มีชื่อเสียงในการวิจัยและขยายผลด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากธรรมชาติ  สถาบันแนวหน้าในการวิจัยและขยายผลด้านการจัดการชีวมวลเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน  หน่วยวิจัยและขยายผลที่มีความพร้อม Co-creation ด้าน Biorefinery และ Bioeconomy แบบครบวงจร  ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing Journal Papers” โดย คุณคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์ นักวิชาการ CSIRO Plant Industry, Australia เพื่อให้บุคลากรวิจัยได้รับองค์ความรู้เพื่อสำหรับเขียนผลงานตีพิมพ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถตีพิมพ์ผลงานได้ตามเป้าหมายของสถาบันฯ และ มีแผนงานสร้าง Digital knowledge center ขึ้นในสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้