2 สิงหาคมนี้ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ให้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับผลผลิตทางการเกษตรและชีวมวล ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันฯ ได้ถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาการจัดตั้งสถาบันฯ

โดยในปี 2562 นี้ สถาบันฯ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตลอดจนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจและความก้าวหน้าพัฒนาของหน่วยงาน โดยในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถาบันฯ และบุคลากร จากนั้นจะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร