ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิผลผลิตจากงานวิจัยจัดแสดงในงาน KU Research to Business EXPO

นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดยดร.ปฐมา จาตกานนท์ และคณะ ร่วมนำผลงานวิจัยคุณภาพแป้งข้าวหอมมะลิ (GENGIGRAIN) จัดแสดงในงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อน งานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” (KU Research to Business EXPO) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์