ดร.ปฐมา จาตกานนท์ สาฑิตการทำเบเกอร์รี่จากแป้งขาวหอมมะลิ GENGIGRAIN ในงานอบรมนักบริหารการพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 85

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับ “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 85 ประกอบด้วยข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 130 คน มาศึกษาดูงานที่อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยมี ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว นำโดย ดร.ปฐมา จาตกานนท์ และคณะ เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและใช้ประโยชน์จากแป้งขาวหอมมะลิ และสาธิตการทำเบเกอรี่โดยใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยแป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN