คณะวิทยาศาสตร์ มก. พาผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำคณะนักวิจัยต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานวิจัยของสถาบันฯ โดยเข้าเยี่ยม และศึกษา ดูงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยมี ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์ เป็นผู้บรรยาย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยมี ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ เป็นผู้บรรยาย และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ โดยมี ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร เป็นผู้บรรยาย ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์