เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562

 

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562

“ร้อยใจด้วยรัก ถักทอด้วยผูกพัน”

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 16.00 - 20.00 น.

ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

กำหนดการ

16.00 – 17.00 น.        ลงทะเบียน 

                                           (ผู้ร่วมงานรับของที่ระลึก/ถ่ายรูปร่วมกับผู้เกษียณอายุ)

17.00 – 17.15 น.         อดีตผู้บริหารกล่าวความประทับใจต่อผู้เกษียณอายุ

                                           - ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร

                                          - รองศาสตราจารย์ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์

                                          - คุณยุพา ปานแก้ว

                                         - คุณวารุณี ธนะแพสย์

17.30 – 18.00 o น.     การแสดงสไลด์มัลติมีเดียผู้เกษียณอายุ

18.00 น.                      รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

18.15 น. - 18.30 น.    ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

                                    กล่าวความประทับใจ และมอบดอกไม้ และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ

18.30 น.                      กิจกรรมแสดงความประทับใจจากสำนักงานเลขานุการ

19.00 น.                      เชิญผู้เกษียณอายุ (คุณจันทร์เพ็ญ กรอบทอง) กล่าวความประทับใจ

                                     เสร็จสิ้นกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุ (กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562