ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 อัตรา

  รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตราและ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

1. ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                             ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยา, ชีวเคมี, เคมี/เคมีประยุกต์)หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน               17,500 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลีเมอร์สชีวภาพ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

2.1
ตำแหน่ง                        นักวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                             ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ), วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา), วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)
อัตราเงินเดือน               15,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์
                                    ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

2.2
ตำแหน่ง                        นักวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                             ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ), วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี/เคมีประยุกต์)
อัตราเงินเดือน               15,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)