Knowledge Management: ชวนฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชากัญชงในประเทศไทย 7 พย. นี้

  Knowledge Management : กิจกรรมพิเศษเฉพาะบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เท่านั้น 

      กัญชง-กัญชากลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย หลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชาเพื่อเปิดทางสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น

      สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักด้านงานวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานงานวิจัยให้ทันตามความต้องการของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีโอกาสได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชา/กัญชงในประเทศไทย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จึงได้จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ โดยเรียนเชิญ ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ นักวิจัย สังกัดฝ่ายนาโนฯ ที่ได้เข้ารับการอบรมองค์ความรู้เรื่องดังกล่าว มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

หมายเหตุ * กิจกรรมบรรยายนี้ เฉพาะบุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เท่านั้น