ขอเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการ สัมมนาการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

 

        เนื่องด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ   เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีจากบุคลากรทุก ๆ ฝ่าย  ทั้งทางด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ (PDCA)  นั้น ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการ สัมมนาการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563


กำหนดการ

 

09.30-10.00 น.        ลงทะเบียน

10.00-10.20 น.        รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล   กล่าวรายงาน

10.20-10.40 น.        ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  กล่าวเปิดการสัมมนา

………………………….– แนะนำทีมผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, หัวหน้าฝ่าย)

………………………….– นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสถาบันฯ

10.40-11.30 น.        รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล  

………………………….– นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2562

………………………….– นำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

11.30-12.00 น.        การอภิปรายของผู้ร่วมสัมมนา

12.00-12.30 น.        ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวปิดการสัมมนา

12.30-14.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน