ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จำนวน 3 อัตรา

 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จำนวน 3 อัตรา

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จำนวน 3 อัตรา

1. ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                             ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยา, ชีวเคมี, เคมี/เคมีประยุกต์)หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลีเมอร์สชีวภาพ
…………………………….ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิก

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

2.1
ตำแหน่ง                        นักวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                             ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ), วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา), วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์
…………………………….ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิก

2.2
ตำแหน่ง                        นักวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                             ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ), วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี/เคมีประยุกต์)
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
…………………………….ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิก

 


รายงานตัวภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

 

ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)