ผู้บริหารและบุคลากร KAPI ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 15

          ผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.ปฐมา  จาตกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล ดร.วราวุฒิ  ศุภมิตรมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้าฝ่าย และบุคลากร KAPI ร่วมแสดงความยินดีกับ
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 15