สุดยอดนักวิจัย ดร.รังสิมา ชลคุป ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2562

                   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รังสิมา ชลคุป นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ ซึ่ง ดร.รังสิมา ได้เข้ารับรางวัลในช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.