ด่วน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายชื่อผู้สมัครและ วัน เวลา สถานที่สอบดังนี้

เลขประจำตัวสอบ

รายชื่อ

ดร.ภญ ภัทรกร โพธิ์วัน

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร

 คลิกชมประกาศฉบับเต็ม

 

ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)