ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ”การดำเนินงานและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP)”

             ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP)” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยของสถาบันฯ สู่ภาคเอกชนได้มากยิ่งขึ้นและในการนี้ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายกิจกรรมบรรยายพิเศษในวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของสถาบันฯ