บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการบริหารจัดการเชื่อเพลิงชีวมวลและการปลูกพืชพลังงานฯ มก.-กฟผ.

วันที่ 8 กันยายน 25560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการบริหารจัดการเชื่อเพลิงชีวมวลและการปลูกพืชพลังงานเพื่อใช้ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายจงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักการแทนอธิการบดี เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย นายสหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้มีการศึกษาข้อมูลด้านพื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับการปลูกพืชชีวมวล และการจัดทำแปลงปลูกพืชพลังงาน การหาพันธ์ุพืชที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชชีวมวล ส่งเสริมสนับสนุนให้ด้านเทคโนโลยีด้านการปลูกพืชพลังงาน โดยมีความเห็นร่วมกันว่า การนำชีวมวลจากภาคเกษตรเกษตร และการปลูกพืชพลังงานประเภทต่างๆ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลนั้น เป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน