ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก

ประกาศ ผลสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาเอก

           ตามประกาศสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้  

         ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท สังกัดฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา

ลำดับที่ 1             นางสาวสุนีย์ จึงธีรพาณิชย์

           ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่งานการเจ้าที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ตั้งแต่วันที่ 11 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศฉบับเต็ม

 

ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)