คณะผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าศึกษาดูงานในโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และนักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานใน”โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ มก.ฉกส.”  ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมเข้าเยี่ยมชมต้นแบบระบบเพาะปลูกกัญชา และ โรงสกัดสารจากสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร