มก. ร่วมกับ สกว.และกฟผ. แถลงข่าวความสำเร็จจากงานวิจัยด้านไม้โตเร็วฯ

วันที่ 12 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) โดยมี รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก. ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้แทนโครงการวิจัย กลุ่มไม้โตเร็ว ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ประธานคณะกรรมการโครงการร่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  และ ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร ผู้แทนโครงการวิจัยกลุ่มหญ้าเนเปียร์ ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ แถลงข่าวความสำเร็จจากงานวิจัยไม้โตเร็วและพืชพลังงาน  กล่าวถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยว่า มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งอยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ สำกหรับประเทศไทยพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพมีหลายประเภท โดยเฉพาะพลังงานจากชีวมวลและแก๊สชีวภาพ มีวัตถุดิบมากมายในประเทศ แต่ยังมีความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวล จำนวนมากทั้งจากโรงไฟฟ้าตามแผนของ กฟผ. และโรงไฟฟ้าของภาคเอกชน ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ปี 2558-2579 โดยตั้งเป้าในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 5,570 MV ใช้ชีวมวลถึง 84 ล้านตันต่อปี (1MWx50tonx300day) ซึ่งชีวมวลจากเศษเหลือจากภาคเกษตรกรอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการปลูกพืชพลังงานเข้ามาเสริมเพื่อให้สามารถไปถึงเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพืชพลังงานอีก 680 MW ต้องใช้องค์ความรู้ในการผลิตพืชพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชีวมวลและพืชพลังงานทั้งระบบจะต้องมีการศึกษาอย่างจริงจัง ตามนโยบายการส่งเสริมของกระทรวงพลังงาน ซึ่ง สกว. และ กฟผ. มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ